LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

04-07-2024 00:00
3 Temmuz 2024 17:09
LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-İHALENİN KONUSU: Lüleburgaz Belediyemize ait Atatürk Mahallesi Çetin Yelmez Bulvarı 901 ada 5 parsel üzerindeki Oto Galericiler Sitesi’nde yer alan A Blok 1 nolu Galeri, B Blok 2 nolu Galeri, D Blok 1 nolu Galeri, D Blok 2 nolu Galeri, F Blok 2 nolu Galeri, G Blok 3 nolu Galeri, H Blok 2 nolu Galeri, I Blok 4 nolu Galeri, K Blok 3 nolu Galeri, K Blok 4 nolu Galeri, M Blok 3 nolu Galeri, M Blok 4 nolu Galeri, N Blok 1 nolu Galeri, N Blok 2 nolu Galeri, P Blok 1 nolu Lokanta, P Blok 3 nolu Galeri ve E Blok 4 nolu İş yeri, E Blok 5 nolu Ofis, E Blok 6 nolu Ofis, E Blok 7 nolu Ofis yerlerinin 3 yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile ihale şartnamesi dâhilinde kiralanması işidir.

2- İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki koşullar aranır.

2.1- Yasal ikametgah belgesi.

2.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre bağlı olduğu odaya ait belge, Ticaret ve/veya Sanayi Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (2024 yılına ait)

2.2.2- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2024 yılı için alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2.3- İhale ilk ilan tarihi itibariyle Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

2.4- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (noter tasdikli)

(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

2.5- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair belge

2.6- İhale şartnamesinin 6.ncı maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

2.7- Sabıka belgesi;

2.7-1- Gerçek kişi olması halinde kendisinin ve varsa vekilinin,

2.7-2- Tüzel kişi olması halinde,  Şirketin hakim ortağının, şirket müdürü, varsa vekiline ve  %50  – %50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesini belirtilen şekilde sunacaklardır.

2.8- İmza sirküleri verilmesi,

2.8.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

2.8.2- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

2.8.3- İstekliler adına vekaleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (asıl)

2.9- Mesleki Yeterlilik Belgesi(Seviye 5)

2.9.1- Gerçek kişi için; Motorlu kara taşıtları alım-satım sorumlularının, yükseköğretim kurumlarının motorlu kara taşıtı ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

2.9.2- Tüzel kişi için; Mesleki yeterlilik belgesine sahip kullanıcının şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri

3- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

3.1- Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

3.1.1- Türk Lirası

3.1.2- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Yasanının 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş teminat mektupları.(Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu menşei ülkede muteber yabancı bir bankanın kontrgarantisine dayanan ve Türkiye’de muteber bir Türk Bankasınca düzenlenmiş limit dahili ve süresiz olacaktır)

3.1.3- Devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller

3.2- İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazanının geçici teminatı kesin teminatla değiştirilinceye kadar kiralayan idare tarafından tutulacaktır. Teminatlar haciz edilemez ve üzerlerine tedbir konulamaz.

4- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale şartnamesi ile diğer ekleri Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi(LYKA)’ nde yer alan Lüleburgaz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Taşınmaz Yönetimi Birimi’nden 250,00 TL bedel karşılığında mesai saatleri içinde alınabilir.

5- İHALE DOSYASININ TESLİMİ:

5.1- İhaleye katılmak isteyen gerçek ya da tüzel kişinin, ihale dosyasını ihale gün ve saatine kadar eksiksiz bir biçimde, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi(LYSA)’nde yer alan Encümen Salonunda hazır bulunan ihale komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.

5.2- İhale ile ilgili evraklar iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilir. Posta ile göndermelerde doğabilecek gecikme kabul edilmez.

5.3- Zaman tespitinde TRT’ nin verdiği saat ayarı esas alınır.

 

 

        TESİS ADI

 

 

  TAHMİNİ BEDEL

          AYLIK         

 

 

  GEÇİCİ TEMİNAT

 

 

      İHALE YERİ

 

 

   İHALE GÜN VE

          SAATİ    

 

 

SON MÜRACAAT                     TARİHİ VE SAATİ

Oto Galericiler Sitesi

 

A Blok 1 nolu Galeri

 

 

 

 

22.000,00 TL

(KDV Hariç)

 

 

23.760,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

09/07/2024- 10:00

 

 

İhale Gün ve Saati

Oto Galericiler Sitesi

 

B Blok 2 nolu Galeri

 

 

 

 

22.000,00 TL

(KDV Hariç)

 

 

23.760,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

09/07/2024- 10:10

 

 

 

İhale Gün ve Saati

Oto Galericiler Sitesi

 

D Blok 1 nolu Galeri

 

 

 

 

22.000,00 TL

(KDV Hariç)

 

 

 

23.760,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

09/07/2024- 10:20

 

 

İhale Gün ve Saati

Oto Galericiler Sitesi

 

D Blok 2 nolu Galeri

 

 

 

 

22.000,00 TL

(KDV Hariç)

 

 

23.760,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

09/07/2024- 10:30

 

 

İhale Gün ve Saati

Oto Galericiler Sitesi

 

F Blok 2 nolu Galeri

 

 

 

 

22.000,00 TL

(KDV Hariç)

 

 

23.760,00 TL

 

 

 

Encümen Salonu

 

 

09/07/2024- 10:40

 

 

İhale Gün ve Saati

Oto Galericiler Sitesi

 

G Blok 3 nolu Galeri

 

 

 

 

22.000,00 TL

(KDV Hariç)

 

 

23.760,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

09/07/2024- 10:50

 

 

 

İhale Gün ve Saati

Oto Galericiler Sitesi

 

H Blok 2 nolu Galeri

 

 

 

 

22.000,00 TL

(KDV Hariç)

 

 

23.760,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

09/07/2024- 11:00

 

 

 

İhale Gün ve Saati

Oto Galericiler Sitesi

 

I Blok 4 nolu Galeri

 

 

 

 

22.000,00 TL

(KDV Hariç)

 

 

 

23.760,00 TL

 

 

 

Encümen Salonu

 

 

09/07/2024- 11:10

 

 

 

İhale Gün ve Saati

Oto Galericiler Sitesi

 

K Blok 3 nolu Galeri

 

 

 

 

22.000,00 TL

(KDV Hariç)

 

 

 

23.760,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

09/07/2024- 11:20

 

 

İhale Gün ve Saati

Oto Galericiler Sitesi

 

K Blok 4 nolu Galeri

 

 

 

 

22.000,00 TL

(KDV Hariç)

 

 

23.760,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

09/07/2024- 11:30

 

 

İhale Gün ve Saati

Oto Galericiler Sitesi

 

M Blok 3 nolu Galeri

 

 

 

 

22.000,00 TL

(KDV Hariç)

 

 

23.760,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

09/07/2024- 11:40

 

 

İhale Gün ve Saati

Oto Galericiler Sitesi

 

M Blok 4 nolu Galeri

 

 

 

 

22.000,00 TL

(KDV Hariç)

 

 

23.760,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

09/07/2024- 11:50

 

 

İhale Gün ve Saati

Oto Galericiler Sitesi

 

N Blok 1 nolu Galeri

 

 

 

 

22.000,00 TL

(KDV Hariç)

 

 

23.760,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

09/07/2024- 12:00

 

 

İhale Gün ve Saati

Oto Galericiler Sitesi

 

N Blok 2 nolu Galeri

 

 

 

 

22.000,00 TL

(KDV Hariç)

 

 

23.760,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

09/07/2024- 12:10

 

 

İhale Gün ve Saati

Oto Galericiler Sitesi

 

P Blok 1 nolu Lokanta

 

 

 

 

22.000,00 TL

(KDV Hariç)

 

 

23.760,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

09/07/2024- 12:20

 

 

İhale Gün ve Saati

Oto Galericiler Sitesi

 

P Blok 3 nolu Galeri

 

 

 

 

22.000,00 TL

(KDV Hariç)

 

 

23.760,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

09/07/2024- 12:30

 

 

İhale Gün ve Saati

Oto Galericiler Sitesi

 

E Blok 4 nolu İş Yeri

 

 

 

 

11.000,00 TL

(KDV Hariç)

 

 

11.880,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

09/07/2024- 13:30

 

 

İhale Gün ve Saati

Oto Galericiler Sitesi

 

E Blok 5 nolu Ofis

 

 

 

 

4.500,00 TL

(KDV Hariç)

 

 

4.860,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

09/07/2024- 13:40

 

 

İhale Gün ve Saati

Oto Galericiler Sitesi

 

E Blok 6 nolu Ofis

 

 

 

 

3.750,00 TL

(KDV Hariç)

 

 

4.050,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

09/07/2024- 13:50

 

 

İhale Gün ve Saati

Oto Galericiler Sitesi

 

E Blok 7 nolu Ofis

 

 

 

 

3.750,00 TL

(KDV Hariç)

 

 

4.050,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

09/07/2024- 14:00

 

 

İhale Gün ve Saati

#ilangovtr                                                                                                                                                                                Basın No: ILN02052351

    En az 10 karakter gerekli


    HIZLI YORUM YAP

    300x250r