EKMEK VE EKMEK MAMULLERİ SATIN ALINACAKTIR KIRKLARELİ BELEDİYESİ

EKMEK VE EKMEK MAMULLERİ SATIN ALINACAKTIR KIRKLARELİ BELEDİYESİ

01-06-2024 00:00
1 Haziran 2024 00:10
EKMEK VE EKMEK MAMULLERİ SATIN ALINACAKTIR KIRKLARELİ BELEDİYESİ

EKMEK VE EKMEK MAMULLERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN         : 2024/717473

1-İdarenin

a) Adı : KIRKLARELİ BELEDİYESİ

b) Adresi : KARACAIBRAHIM MAHALLESI M.KEMAL BULVARI 3 39100 KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ

c) Telefon ve faks numarası : 2882141045 – 2882147919

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası           :               https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : EKMEK VE EKMEK MAMULLERİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı : 300 KG EKMEK VE EKMEK MAMULÜ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONEL YEMEKHANESİ

ç) Süresi/teslim tarihi        :              01/07/2024 tarihinden itibaren 31/12/2024 tarihine kadar peyderpey teslim alınacaktır

d) İşe başlama tarihi : 01/07/2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.2024 – 11:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANA HİZMET BİNASI

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

İşletme Kayıt Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr                                                                                                                                                                                        Basın No: ILN2041367

    En az 10 karakter gerekli


    HIZLI YORUM YAP

    300x250r

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.